Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 24.11.2012 14:49:55 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ

Zástupci‚ Stanovy‚ směrnice

Zástupci‚ Stanovy‚ směrnice...

 

 Zástupci KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov

                            pro školní rok 20012/2013

             

  

   1.A     Opatrný Zbyněk                                   6.A    Skopalová Pavla                  

    1.B                                                                 6.B     

    2.A     Řepková Jitka                                      7.A     

    3.A     Krajčová Pavla                                     7.B    Fildánová Pavla

    4.A     Hodinová Marcela                                8.A    Machálková Kamila

    5.A                                                                                          8.B   Řepková Jitka

                                                                            9.A   Hodinová Marcela

            

               MŠ

    Odd. Medvídci :   

    Odd. Sluníčka :   Křepelková Lada, Matulová Edita

    Odd. Koťátka :   Fildánová Pavla

    Odd. Berušky :   Uhlířová Marika

 

     zástupce za ZŠ z řad učitelů: Mgr. Štěpánek František

 

    Předseda :             Opatrný Zbyněk

    Jednatel :               Vodička Štěpán

     Hospodář :            Hodinová Marcela

     Revizní komise :  Fildánová Pavla, Matulová Edita, Šoukalová Markéta 

STANOVY

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tovačově o.s. 

§1  Základní ustanovení

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tovačově o. s. ( dále jen KRPŠ při ZŠ  a MŠ v Tovačově o.s. nebo jen „klub“ ) je dobrovolnou organizací členů z řad rodičů, zákonných zástupců žáků a ostatních občanů, kteří mají zájem o práci školy. Členství vzniká písemným přihlášením.

§2  Zřizování klubu

Sídlem KRPŠ při ZŠ a MŠ v Tovačově je :  Základní škola a Mateřská škola v Tovačově, Podvalí 353, 751 01 Tovačov. Podléhá registraci dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

§3  Postavení klubu

Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy a spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování s vedením školy a zřizovatelem školy.

                                                                                §4  Cíl činnosti klubu

Cílem klubu je fungující spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů. Klub :

-          seznamuje rodiče veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly a cíli školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

-          seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi žáků nebo rodičů a podílí se na jejich vyřizování

-          pomáhá vytvářet materiální, prostorové a programové podmínky  pro zájmovou činnost

-          pořádá osvětové, kulturní a společenské akce

-          pomáhá při propagaci a reprezentaci školy

-          podílí se na řešení záškoláctví a kázeňských přestupků ve škole, spolupracuje s ředitelem školy a rodiči při řešení těchto problémů

-          finančně pomáhá žákům při reprezentaci školy ( hradí např.cestovné na olympiády, turnaje, výchovné koncerty a exkurze )

 

§5  Orgány klubu

Orgány klubu jsou členská schůze, výbor klubu, třídní schůze, třídní důvěrník, revizní komise klubu.

Funkční období výboru klubu, třídního důvěrníka a revizní komise je jeden rok.

Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně 1x ve školním roce. Rozhoduje :

-          o zániku KRPŠ

-          schvaluje stanovy a jejich změny

-          schvaluje a projednává  rozpočet a stanoví výši členských příspěvků

-          volí předsedu, jednatele, hospodáře klubu a revizní komisi

-          schvaluje vynaložené výdaje na činnost

-          při pro jednávání otázek, souvisejících s prací školy, zve na jednání ředitele, případně další zástupce školy

Usnesení je schváleno pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Změny a doplňky stanov podléhají 75% přítomných členů.

Výbor klubu tvoří předseda, jednatel, hospodář a revizní komise klubu. Schází se dle potřeby. Výbor klubu svolává členskou schůzi a té za svou činnost odpovídá. Pracuje dle cílů činnosti klubu.

Předseda klubu – svolává schůze výboru, zastupuje klub navenek a jedná jeho jménem. Podepisuje listiny klubu spolu s jednatelem, listiny finanční povahy spolu s hospodářem. V nepřítomnosti předsedy vykonává jeho povinnosti jednatel, příp.jiný člen výboru určený předsedou.

Třídní schůze se konají zpravidla čtvrtletně a jsou zaměřeny zejména na problémy výchovy a vzdělání žáků příslušné třídy. Účastní se jí rodiče žáků příslušné třídy, třídní učitel a podle potřeby jsou přizváni další výchovní pracovníci.

Revizní komise klubu se schází dle potřeby. Kontroluje hospodaření a správu jeho majetku, upozorňuje výbor klubu na zjištěné nedostatky a předkládá mu návrhy na zlepšení hospodaření s prostředky klubu.

 

§6  Hospodaření

Majetek klubu tvoří členské příspěvky, dary a dotace fyzických a právnických osob, sponzorské příspěvky, výtěžky z akcí klubu a výnosy z jeho jmění. Finanční prostředky klubu jsou odděleny od finančních prostředků školy. Evidence majetku klubu a hospodaření s jeho prostředky vede hospodář dle obecně platných předpisů. Výši členských příspěvků a výši výdajů schvaluje členská schůze na každý školní rok. Členské příspěvky jsou určeny ve výši 100,- Kč na každé dítě docházející do ZŠ a MŠ Tovačov. Příspěvek se vybírá v 1.čtvrtletí příslušného roku.

Klub hospodaří s finančními prostředky dle rozpočtu. Návrh rozpočtu sestavuje hospodář, návrh projednává výbor klubu a předloží jej ke schválení výroční členské schůzi. Prostředky nevyužité koncem školního roku se převádějí do příštího školního roku.

Členské příspěvky vybírá třídní důvěrník, popř. třídní učitel nebo ředitel školy, vyhotoví jmenný seznam o zaplacení příspěvku, který slouží jako doklad pro zúčtování v pokladní knize. Potvrzení o zaplacení příspěvku se nevydává.

§7  Práva a povinnosti

Každý člen KRPŠ při ZŠ a MŠ v Tovačově má právo hlasovat při zasedáních členské schůze, vznášet připomínky a náměty k projednání , volit členy výboru , nahlížet do hospodaření klubu.

§8  Závěrečné ustanovení

Stanovy byly schváleny členskou schůzí KRPŠ  při ZŠ a MŠ v Tovačově dne 04.09.2008.            

 

V Tovačově dne 04.09.2008

 


 

 

Vnitřní směrnice k čerpání příspěvku pro žáky 8.tříd na zájezd do Prahy

   Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tovačově o. s. ( dále jen KRPŠ při ZŠ  a MŠ v Tovačově o.s. nebo jen „klub“ ) na své členské schůzi dne 20.09.2007 odsouhlasil směrnici pro poskytování příspěvku pro žáky 8.tříd na vzdělávací zájezd do Prahy.

    Byla odsouhlasena celková částka příspěvku na vzdělávací zájezd ve výši 10 000,- Kč na dopravné. Tento příspěvek je určen pro všechny žáky, kteří se účastní vzdělávacího zájezdu do Prahy a jehož rodiče zaplatili členský příspěvek 100,- Kč ( v případě sourozence 50,- Kč ) a jsou tímto členem Klubu. Ostatní žáci se účastní vzdělávacího zájezdu  bez nároku na příspěvek a tudíž si dopravné platí v plné výši. 

Jarmila Kyasová, předsedkyně

 Markéta Hajduková, jednatel 

V Tovačově dne 20.09.2007

 

 

 


TOPlist